CFC

نابودگر لایه اوزون

مقدمه:

تولید برخی گازهای مصنوعی ساخته بشر محیط زیست را به مخاطره انداخته است، از جمله این مخاطرات، ایجاد حفره در قشر اوزون محافظ زمین است، اوزن (O۳) مولکولی است متشکل از ۳ اتم اکسیژن که به عنوان سپر در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش قرار گرفته و مانع از رسیدن این اشعه مضربه موجودات زنده روی زمین میشود.

کلر موجود در گاز کلروفلرئروکربن (CFC) که مبرد سیستمهای سرد کننده است، به مولکولهای اوزون حمله کرده و آن را با ترکیب شیمیائی از بین می برد.

سیال های عامل در سیستم های سرمایش تراکم بخار

تعداد سیال های عاملی که در سیستم های سرمایش تراکم بخار به کار می روند بسیار بیشتر از تعداد آنها در سیکل های قدرت بخاری هستند. در سیستم های ایجاد سرمایش اولیه، آمونیاک و در اکسید کربن از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند، اما هر دو آنها بسیار سمی بوده و بنابر این مواد خطرناکی هستند. امروزه هیدروکربن های هالوژنه با نام های تجاری فرئون ژناترون از مبردهای اصلی صنعتی هستند. مثلا دی کلرو دی فلورمتان (CCl۲F۲) را فرئون ۱۲ و ژناترون-۱۲ و یا سرماساز-۱۲ یا R-۱۲ می گویند.

 

لایه ی ازن و مبرد ها

 اتمسفر اساساً یک شرط لازم برای زندگی در کره زمین می باشد واز لایه ی مختلفی من جمله ترو پوسفر (troposphere) ) واستراتوسفر (stratosphere) تشکیل گردیده است .

اشتراک در RSS - CFC