منبع انبساط

تشریح یک موتور خانه نمونه

 

لوله رفت آب گرم از قسمت بالای دیگ آب گرم (بویلر) به کلکتور رفت آب گرم متصل می گردد. از کلکتور رفت، لوله رفت آب گرم به مخزن دو جداره و لوله رفت آب گرم به طرف رادیاتور های ساختمان، انشعاب گرفته شده است.

 

آب گرم ورودی به جداره خارجی مخزن دو جداره، پس از تبادل حرارت با آب درون استوانه میانی، از طریق لوله برگشت آب گرم به کلکتور برگشت متصل می شود.

 

لوله برگشت آب گرم رادیاتورها نیز از طریق لوله دیگری به کلکتور برگشت متصل می شود.

 

انواع سیستم های حرارت مرکزی با آب گرم

سازمان ASHRAE سیستم های آب گرم را به سه دسته تقسیم کرده است:

۱- سیستم های آب گرم دمای کم (LTW) با دمای آب رفت تا ۲۵۰ درجه فارنهایت یا ۱۲۰ درجه سانتیگراد

۲- سیستم های آب گرم دمای متوسط (MTW) با دمای آب رفت ۲۵۰ تا ۳۵۰ درجه فارنهایت یا ۱۲۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد

۳- سیستم های آب گرم دمای زیاد (HTW) با دمای آب رفت ۳۵۰ تا ۴۵۰ درجه فارنهایت یا ۱۸۰ تا ۲۳۰ درجه سانتیگراد

 

اشتراک در RSS - منبع انبساط