ذخیره سازی سرمایی

سیستم ذخیره سازی سرمایی Thermal Storage

این سیستم یک روش بسیار موثر در کاهش بیشینه بار مصرفی در پروژه ها بوده و میزان دیماند را به صورت موثر کاهش می دهد. پیک سایی و اصلاح نمودار منحنی بار روزانه در ساعات اوج مصرف از خواص این سیستم می باشد. در این روش چیلر در ساعات کم باری با ظرفیت کامل استارت شده و سرمایش ایجاد شده در گلوله های یخی در تانک مربوطه ذخیره می گردد. بدین ترتیب در ساعات اوج مصرف چیلر خاموش و سرمایش مورد نیاز از طریق سرمایش ذخیره شده تامین می گردد.

اشتراک در RSS - ذخیره سازی سرمایی