برج خنک کننده

سیستم ذخیره سازی سرمایی Thermal Storage

این سیستم یک روش بسیار موثر در کاهش بیشینه بار مصرفی در پروژه ها بوده و میزان دیماند را به صورت موثر کاهش می دهد. پیک سایی و اصلاح نمودار منحنی بار روزانه در ساعات اوج مصرف از خواص این سیستم می باشد. در این روش چیلر در ساعات کم باری با ظرفیت کامل استارت شده و سرمایش ایجاد شده در گلوله های یخی در تانک مربوطه ذخیره می گردد. بدین ترتیب در ساعات اوج مصرف چیلر خاموش و سرمایش مورد نیاز از طریق سرمایش ذخیره شده تامین می گردد.

اعمال روش های نوین سیستم های گرمایشی و سرمایشی

امروزه، با اعمال روش های نوین، می توان درصد بالایی از سوخت برای تأمین گرمایش و یا سرمایش مناسب ساختمان را کاهش داد. این روش ها، هنوز تحت مطالعه اند و باید با بررسی دقیق آنها و اعمال این شیوه های نوین، از مصرف بی رویه انرژی در این زمینه کاست. مقاله حاضر، پژوهشی است ازشهرام دلفانی دانشجوی دکترای تبدیل انرژی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن که در آن، به روش های اجرایی کاستن از بار سوخت مصرفی برای سیستم های گرمایشی و سرمایشی اشاره شده است.

 

اشتراک در RSS - برج خنک کننده