تاسیسات مکانیکی ساختمان - انتقال گاز + ویدیو

در این ویدیو مقدمات مبحث گاز رسانی در دوره تاسیسات مکانیکی ساختمان توسط آقای مهندس قاسمی تدریس میشود. این مبحث شامل کلیات سیستم گاز رسانی ، مصالح سیستم گاز رسانی ، نحوه طراحی و تست سیستم گاز رسانی ، نحوه اجرای دودکش ها و ... می باشد.

 

نام منبع: 
مرکز آموزش مهندسی MEM