عملکرد ترموستاتها

چون سیستم های سردکننده و گرم کننده بادرجه حرارت های متفاوت کارمی کنند نیازبه کنترل کننده هایی دارند که با مکانیزمهای گرم کردن و یا سرد کردن عمل کنند بنابراین سعی میشود که ازتقسیمات فوق به ترموستات هایی که بیشتر متداول بوده و در تاسیسات حرارتی و برودتی کاربردبیشتری دارند و عموماً دست اندر کاران این رشته باآن سر و کار دارند بپردازیم .

 

 که عبارت اند از :

• کنترل درجه حرارت سیستم های گرم کننده           

 • کنترل درجه حرارت سیستم های سرد کننده           

 

دو نوع ترموستات  فوق را می توان در یک واحد جمع کرد که در آن صورت کنترل درجه حرارت گرم کننده و سرد کننده (دو فصلی) یا تابستانی زمستانی نامیده می شوند .

 

ترموستات های سیستم های گرم کننده:

ترموستات هایی که با بالا رفتن درجه حرارت  محیط ی اسیستمی که دمای آن  کنترل می گردد به دستگاه تولید حرارت و یا سیستم کنترل مورد نظر فرمان قطع مدار‚ و برعکس با پایین آمدن درجه  حرارت همان سیستم فرمان وصل (پارامتری که باید درجه حرارتش کنترل گردد) به یک وسیله و یا دستگاه الکتریکی را می دهند ‹ ترموستات  قطع و وصل زمستانی ›  که در سیستم گرمایش از آن استفاده می شود اطلاق می گردد. یکی از متداولترین این ترموستات ها اکوستات است که بر روی دیگ های حرارت مرکزی نصب می گردد.

نام منبع: 
تاسیسات نگین زرد