عواقب اندازه گیری بیش از حد یا اندازه گیری ناکافی لوله ها

عواقب اندازه گیری بیش از حد لوله ها عبارتند از:

    ۱ـ افزایش هزینه صرف شده برای لوله ها به دلیل گرانتر شدن لوله های انتخابی

    ۲ـ تشکیل کندانس بیشتر به دلیل افت حرارتی بیشتر

    ۳ـ کاهش کیفیت بخار و میزان انتقال حرارت به علت وجود حجم بیشتری از کندانس

    ۴ـ افزایش هزینه نصب

 

عواقب اندازه گیری ناکافی لوله ها عبارتند از:

    ۱ـ فشار کمتر از مقدار مورد نیاز در محل استفاده به دلیل سرعت و افت فشار بیشتر

    ۲ـ وجود خطر کمبود بخار در نقط مصرف

    ۳ـ افزایش احتمال ساییدگی، ضربه قوچ و صدا در اثر افزایش سرعت بخار

نام منبع: 
پورتال تاسیسات