نابودگر لایه اوزون

مقدمه:

تولید برخی گازهای مصنوعی ساخته بشر محیط زیست را به مخاطره انداخته است، از جمله این مخاطرات، ایجاد حفره در قشر اوزون محافظ زمین است، اوزن (O۳) مولکولی است متشکل از ۳ اتم اکسیژن که به عنوان سپر در مقابل پرتوهای ماوراء بنفش قرار گرفته و مانع از رسیدن این اشعه مضربه موجودات زنده روی زمین میشود.

کلر موجود در گاز کلروفلرئروکربن (CFC) که مبرد سیستمهای سرد کننده است، به مولکولهای اوزون حمله کرده و آن را با ترکیب شیمیائی از بین می برد.

از دیگر اثرات مضر گاز CFC تشدید پدیده گلخانه ای است که به توضیح آن می پردازیم.

 

پدیده گلخانه ای:

گازهای موجود در جو از قبیل ازت، اکسیژن، بخار آب، دی اکسید کربن، متان و اوزن مشابه یک شیشه گلخانه عمل میکنند، جدار شیشه ای گلخانه نور و انرژی حرارتی را در داخل گلخانه بدام انداخته گرم شدن گلخانه و رویش بهتر گلها و نباتات را سبب میشود، گاز CFC یکی از گازهای تشدید کننده پدیده گلخانه ای است که مانع خروج گرمای تابشی خورشید از جو زمین شده با افزایش تدریجی دمای کرده زمین تعادل حیاتی آن را مختل میکند.

ارائه اثرات خطرناک CFC به کمک سفینه های فضائی فضائی و بالن های هواشناسی از یک سو و فشار مطبوعات و افکار عمومی و تشکیل کنفرانس لندن در ژوئن سال ۱۹۹۰ از سوی دیگر، سبب تسریع در جایگزینی این گاز با گازهای مشابه و بی خطر تا پایان این قرن شده است.

 

گازهای جانشین در دستگاههای سرد کننده:

مقاله حاضر به طور خلاصه در مورد حدود کاربرد مبردهای جدید جانشین CFC در دستگاههای سرد کننده و تهویه مطبوع بحث میکند هر چند تا حال جایگزین ایده آلی بدست نیامده است. ابتدا به ذکر بعضی اختصارات می پردازیم:

CFC : کلروفلوئوروکربن (کلردار)

HCFC : هیدروکلروفلوئورو کربن (هیدروژن دار و کلردار)

HFC : هیدروفلوئورکربن (هیدروژن دار- بدون کلر)

 

مبردهای جانشین فرئون:

R-۱۲۳ : که یک نوع HCFC است

R-۱۳۴۲ یک نوع HFC است و جایگزین R-۱۱ و R-۱۲ گردیده که هر دو از نوع CFC هستند.

 

ترجمه و اقتباس: مهندس محمد ساعد کمالی

نشریه حرارت و برودت ،شماره ۲ شهریور ۷۱

نام منبع: 
تاسیسات نیوز