سیستم ذخیره سازی سرمایی Thermal Storage

این سیستم یک روش بسیار موثر در کاهش بیشینه بار مصرفی در پروژه ها بوده و میزان دیماند را به صورت موثر کاهش می دهد. پیک سایی و اصلاح نمودار منحنی بار روزانه در ساعات اوج مصرف از خواص این سیستم می باشد. در این روش چیلر در ساعات کم باری با ظرفیت کامل استارت شده و سرمایش ایجاد شده در گلوله های یخی در تانک مربوطه ذخیره می گردد. بدین ترتیب در ساعات اوج مصرف چیلر خاموش و سرمایش مورد نیاز از طریق سرمایش ذخیره شده تامین می گردد.

کاربردها:

کلیه سالن های ورزشی، مدارس ، سینما ها ، سالن های همایش ، مساجد بزرگ، کارخانجاتی که تبرید مرتبط با پروسه تولید دارند، مکان هایی با بار لحظه ای بالا، مناطقی با هزینه دیماند بالا، پروژه هایی که محدودیت خرید انشعاب برق دارد و خیلی موارد دیگر

مزایا:

- انتقال مصرف برق چیلر به زمان کم باری ، اصلاح منحنی بار و کاهش دیماند مصرف برق پروژه

- کوچک تر شدن ظرفیت چیلرها و برج های خنک کننده ، کاهش حجم تاسیسات مرکزی و لوله کشی 

- کوچک تر شدن تجهیزات الکتریکی ، کاهش مصرف برق و هزینه های مربوط به آن

- افزایش ضریب عملکرد چیلرها به علت انتنقال ساعت کار آنها به شب هنگام و کارکرد در حالت بار کامل

- ایده آل جهت پروژه هایی که نیاز به افزایش سیستم برودت دارند

- ایده آل جهت پروژه های District Cooling

- بازگشت سریع سرمایه 

نام منبع: 
انجمن علمی مهندسان تاسیسات حرارتی و برودتی