دمای معمول هر یک از اجزای چیلر جذبی

 

۱- ورودی اواپراتور ۵۴ درجه فارنهایت معادل ۱۲ درجه سانتی گراد ، خروجی آن ۴۴ درجه فارنهایت معادل ۶ درجه سانتی گراد .

۲- ورودی ژنراتور ۲۷۰ درجه فارنهایت معادل ۱۳۲ درجه سانتی گراد ، خروجی آن ۲۳۰ درجه فارنهایت معادل ۱۱۰ درجه سانتی گراد .

۳- ورودی کندانسور ۸۵ درجه فارنهایت معادل ۲۹ درجه سانتی گراد ، خروجی آن ۹۵ درجه فارنهایت معادل ۳۵ درجه سانتی گراد .

۴- ورودی برج حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد ، خروجی آن حداقل ۳۸ و حداکثر ۴۵ درجه سانتی گراد .

نام منبع: 
مرکز دانش صنعت تاسیسات ایران